Academische Werkplaats GEZIeN

Arkin, Levvel en het Amsterdam UMC vormen samen de academische werkplaats GEZIeN. Zij werken binnen de regio Amsterdam samen in een gezinsgerichte aanpak in jeugd- en volwassenen GGZ. Deze samenwerking heeft een brede scope en richt zich zowel op het in de praktijk brengen van evidence based interventies, als het delen van expertise (door onderwijs en scholing) en het ontwikkelen van nieuwe kennis (door onderzoek en innovatie).

De academische werkplaats is opgericht omdat in een gezin met kwetsbaarheid voor mentale problemen een hoger risico is op het ontwikkelen van psychiatrische en verslavingsproblematiek bij ouders en kinderen. Bovendien is er wederzijdse beïnvloeding van problematiek bij ouder en kind. Anders gezegd, welzijn van ouder en/of kind heeft effect op de behandeleffectiviteit van het andere individu.

Wat de Academische Werkplaats doet

De Academische Werkplaats wil grip op wat werkt voor gezinnen. Vraagstukken die we behandelen, gaan over jeugdhulp, psychiatrie en de brede gezinscontext. Die kennis vertalen we naar vroegsignalering en preventie om zo de verbinding tussen de volwassenen-ggz en jeugdzorg (jeugd-ggz, jeugdhulpverlening en jeugdbescherming) te verbeteren. Waar we verder mee aan de slag gaan:

  • Verbinding van ervaringsdeskundigen: betrekken bij uitvoering en onderzoek.
  • Bouwen aan een professioneel kennisnetwerk rondom gezinsgericht werken.
  • Adviesraad vormen met externe wetenschappers, boegbeelden en partners. Zij doen een kritische toetsing op kwaliteit en bijdrage aan de netwerkvorming. Ook adviseren ze op meerjaren- en jaarplannen.
  • Domeinoverstijgende gezinspoli opzetten: de gezinsgerichte werkwijze naar de praktijk vertalen.

Christel Middeldorp, kinder- en jeugdpsychiater, staat als hoogleraar aan het hoofd van de Academische Werkplaats. Bekijk hier al haar publicaties.
Christel bekleedt de leerstoel kinderpsychiatrie en heeft ter gelegenheid hiervan haar oratie uitgesproken op 8 februari 2024 in de Lutherse kerk.
Deze oratie is openbaar en geheel terug te zien op de website van de UvA.

Evidence based aanpak

Onze ambitie is om binnen 5 jaar de stap naar een evidence based aanpak te maken voor professionals. Zo willen we op de lange termijn het risico op de overdracht van psychische en/of verslavingsproblemen van generatie op generatie verminderen.